Algemeen

 

De Stichting Examinering OCE is d centrale examenstructuur voor het examineren van zogenoemde OCE-deskundigen.

 

De Stichting is opgericht dr en vr bedrijven die zijn gecertificeerd volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (hierna WSCS-OCE, voorheen BRL-OCE). Zie voor meer informatie over het WSCS-OCE: www.explosievenopsporing.nl.  

 

Vanaf 1 januari 2007 dienen bedrijven die conventionele explosieven opsporen op grond van het Arbobesluit gecertificeerd te zijn volgens eerst de BRL-OCE en tegenwoordig het WSCS-OCE.  De minister van SZW heeft TV Nederland als certificatie-instelling aangewezen.

 

In het WSCS-OCE worden eisen gesteld aan het opsporingsproces, aan de organisatie en het management van het opsporingsbedrijf en de deskundigheid en examinering van personeel. In het WSCS-OCE worden vier deskundigheidsniveaus onderscheiden, waarvoor in bijlage 2 eindtermen zijn opgenomen. Het gecertificeerde bedrijf dient door middel van regelmatige examinering (certificaat is drie jaar geldig) te waarborgen dat personeel voldoet aan de toepasselijke eindtermen.

 

Volgens het WSCS-OCE kan examinering plaatsvinden door een bedrijfsinterne examenstructuur of door een erkende centrale examenorganisatie. Aan de wijze van examinering zijn nadere eisen gesteld. Gecertificeerde bedrijven kunnen er dus voor kiezen om zelf een examenstructuur in te richten, of om deel te nemen aan een centrale examenstructuur. 

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de certificatieplicht OCE, is een migratieproces ingezet van militair naar privaat opgeleide en gexamineerde OCE-deskundigen. Het is van groot belang dat de kwaliteit en veiligheid van explosieven opsporing daarbij wordt gewaarborgd en dat het beroep van OCE-deskundige een blijvende impuls krijgt. Resultaat is een vitale en dynamische beroepsgroep van goed opgeleide en ervaren deskundigen. 

 

Om dit resultaat te bereiken hebben leden van de Vereniging voor Explosieven Opsporing zich in 2006 uitgesproken voor een centrale vorm van deskundige en onafhankelijke examinering. Dit is van groot belang voor de kwaliteit en veiligheid van het opsporen van CE. Ten behoeve daarvan is de Stichting voor Examinering van Deskundigen Opsporen Conventionele Explosieven (in het vervolg Stichting Examinering OCE) opgericht.


Stichting Examinering OCE is gecertificeerd volgens het WSCS-OCE. Klik HIER voor het certificaat.

©safira